Dil Ve Konuşma Birimi

Dil  Ve Konuşma Birimi

.

Dil ve Konuşma Terapisti kimdir?

Dil ve Konuşma Terapisti 22 Mayıs 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik gereğince;

  • İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma sağlığı alanında önleyici programlarda görev alan
  • Toplumda ve bireylerde ses, konuşma ve dil bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık geliştirilmesi için çalışma yapan
  • İlgili uzman tabip tarafından yönlendirilen ve dil, konuşma, ses ve yutma patolojisi olan hastaların, kendi alanı ile ilgili değerlendirmesini, tedavi ve rehabilitasyon planlamasını yapan ve uygulayan
  • Bilgisayar destekli konuşma cihazları, trakeo özefageal protezler ve benzeri konuşma aparatları,elektrolarinks, iletişim panoları gibi alternatif ve iletişimi destekleyici yardımlı ek araçlı/cihazlı ve jest, işaret dili gibi yardımsız sistemleri konusunda hastaya eğitim veren

Sağlık meslek mensubudur.

Dil Bozuklukları

1)Gecikmiş Konuşma

Gecikmiş dil ve konuşma, dil edinim sürecinin çeşitli nedenlere bağlı olarak ‘normal’ olarak kabul edilen zamandan daha uzun sürmesi ve çocuğun yaşıtlarından bu açıdan geri kalması olarak tanımlanabilir.

2)Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu, sosyal iletişim ve etkileşimdeki sınırlılık- eksiklik ile birlikte tekrarlayan davranışların varlığı ile karakterize nörogelişimsel bir hastalıktır. Sosyal iletişim problemleri, ortak dikkat ve karşılıklı etkileşimdeki eksikliklerle birlikte sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinin kullanımında zorluklar da görülür.

Otizm spektrum bozukluğunda müdahalenin amacı sosyal iletişimi; dil bozukluklarını, bireyin yaşam kalitesini iyileştirmek ve sosyal kabullenmeyi artırmak için davranışları değiştirmektir. Terapinin hedefi bireyin ilişkilerini geliştirebilme, etkin bir şekilde işlev görebilme ve aktif olarak günlük hayata katılabilme yeteneğini (sosyal iletişim becerilerini) geliştirmeye odaklanır. 

3)Edinilmiş Dil Bozuklukları

Kaza, travma, inme, progresif hastalıklar gibi nedenlere bağlı olarak beynin dil ile ilgili alanlarında meydana gelen hasar sonucunda görülen dil bozukluklarıdır.

Anlama, konuşma, okuma, yazma gibi farklı becerilerin biri veya birkaçında bozulma görülebilir.

Konuşma Bozuklukları

1)Artikülasyon Bozukluğu

Gelişimsel olarak üretilmesi beklenen konuşma seslerinin doğru üretilememesidir. Kişi/Çocuk sesi kelimenin hiçbir konumunda doğru üretemez.

Örneğin:

Rahat: /L/ahat   Fare: Fa/l/e   Dur:Du/l/

2)Fonolojik Bozukluk

Gelişimsel olarak doğru kullanımı beklenen konuşma seslerini üretebilirken hatalı kullanımın olması durumudur.

Örneğin:

Kapı: /T/apı   Ekmek: E/k/mek   Uçak:Uça/t/

3)Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

Düşük konuşma anlaşılırlığı, tutarsız ve anormal konuşma sesi hataları, tutarsız nasal (burundan) konuşma, konuşmada vurgu – tonlama uyumsuzlukları gibi hatalar ile karakterize olan idiopatik (nedeni bilinmeyen) bir konuşma bozukluğudur.

4)Kekemelik

Kekemelik tüm ya da kısmi sözcük tekrarı, uzatma ve bloklar ile konuşma akıcılığının normalden fazla sıklıkta ve sürede bölünmesi durumudur.

Örneğin:

O-o-o-okuduğum ki-ki-kitabı bitirdim. (Kısmı sözcük tekrarı)

Ooookuduğummm kiiiitabı bitirdimmm. (Uzatma)

Okuduğum kitabı bitirdim. (Blok)

5)Cluttering (Hızlı Bozuk Konuşma)

Konuşma akıcılığını/anlaşılırlığını bozacak düzeyde hızlı ve bozuk konuşma durumudur. Zaman zaman kekemelik eşlik edebilir.

6)Verbal Apraksi

Herhangi bir kas güçsüzlüğü olmaksızın konuşma sesi üretimi sırasında sensörimotor komutların planlanması veya programlanmasındaki bozulmalara bağlı olarak görülen nörolojik konuşma bozukluğudur.

7)Dizartri

Merkezi ve/veya Çevresel Sinir Sistemindeki hasara bağlı olarak, konuşma üretiminde yer alan kaslarda spastisite; flaksidite, koordinasyon bozukluğunun görüldüğü ve paralizi sonucu konuşmanın solunum, rezonans, prozodi gibi özelliklerinin etkilendiği bir konuşma bozukluğudur.

Ses Bozuklukları

1)Nodül, Polip vb.

Sesin yanlış/fazla kullanımı, sigara, alerji, enfeksiyon,… vb. nedenlere bağlı olarak ses tellerinde gelişen iyi huylu larinks patalojileridir. Ses kısıklığı en yaygın belirtidir.

2)Total Larenjektomide Ses Restorasyonu

Tüm gırtlak yapılarının alınmasına bağlı olarak gırtlağa alternatif olarak ses üretimi sağlayan ses protezi, elektrolarinks cihazlarının kullanımını ve ösefagial konuşma terapisini içine alan terapi programıdır.

3)Mutasyonel Falsetto

Herhangi bir patolojiye bağlı olmaksızın kişinin yaşı ve cinsiyetine uygun olmayan bir sese sahip olması durumudur.

4)Rezonans Bozuklukları

Konuşma sırasında havanın ağız ve burun boşluğuna doğru iletilememesine bağlı olarak görülen ses bozukluğudur.

Yutma Bozuklukları

Bir hastalığın semptomu olarak görülen disfaji(yemek yada yutmakta zorluk) her yaş grubunda görülebilen beslenme yetersizliği, akciğer enfeksiyonu gibi sonuçları olan ve hayat kalitesine etki eden bir bozukluktur.

1)Salya Problemleri

2)Çiğneme Problemleri

3) Pharngeal Faz Yutma Problemleri

Bolusun(yiyeceğin) ağızdan yemek borusuna geçiş aşamasında görülen gecikme, kas hareketlerinde zayıflık, kalıntı vb. problemler görülür. Hayati risk taşıyan bu problemler detaylı değerlendirmenin ardından rehabilite edilmelidir.

Bazı İstatistikler

Memnun Hizmet

2548

Başarılı Tedavi

1250